Certyfikat zgodności z przepisami technicznymi EuroazjatyckiejUnii Gospodarczej(EAC)

jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktów z wymogami bezpieczeństwa określonymi w przepisach technicznych unii celnej. Ten certyfikat jest ważny w krajach Unii. W zależności od systemu certyfikacji produktu certyfikat może zostać wydany dla określonej partii wytworzonych produktów lub dla produkcji seryjnej. Aby uzyskać certyfikat zgodności, musisz najpierw przejść wszystkie niezbędne procedury certyfikacji. W zależności od przepisów technicznych i schematów certyfikacji można wybrać kilka opcji certyfikacji, ale z reguły wszystkie obejmują: wstępną konsultację, przygotowanie dokumentacji, wybór i testowanie próbek produktu, analizę stanu produkcji i (lub) certyfikację systemu zarządzania jakością, wydanie certyfikatu i rejestracja certyfikatu.

Deklaracja zgodności z przepisami technicznymi EuroazjatyckiejUnii Gospodarczej(EAC)

Jest oficjalnym dokumentem wydawanym w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości określonego produktu, a także w celu umożliwienia organizacji legalnej produkcji, sprzedaży i transportu produktów. Deklaracja ta, w przeciwieństwie do deklaracji GOST R, jest ważna nie tylko na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale także innych krajów uczestniczących w unii celnej. W zależności od systemu deklaracji produktu deklaracja zgodności TR CU może zostać wydana dla określonej partii wytworzonych produktów lub, w przypadku produkcji seryjnej (dostawy) produktów .

Zaświadczenie o rejestracji państwowej

To dokument potwierdzający zgodność zgłoszonych wyrobów z normami sanitarno-higienicznymi i epidemiologicznymi oraz z jednolitymi wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi na terytorium Unii Celnej. Państwowej rejestracji wyrobów udziela Federalna Służba Nadzoru w Sferze Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Ludzi – Rospotrebnadzor. Od 01.07.2010 dokument ten zastępuje wydawane wcześniej świadectwo sanitarno-epidemiologiczne i obowiązuje na terenie całej EuroazjatyckiejUnii Gospodarczej(Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan). Ważność świadectw jest bezterminowa. Świadectwo Państwowej Rejestracji EuroazjatyckiejUnii Gospodarczej jest konieczne nie tylko dla legalnego obrotu gospodarczego, w niektórych przypadkach jest niezbędne do dokonania odprawy celnej na granicy.


Notyfikacja FSB

Jest to dokument potwierdzający powiadomienie państwa o obecności różnych elementów natury kryptograficznej (szyfrowania) w zgłaszanych produktach wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. Powiadomienie FSB jest dokumentem niezbędnym do importu na terytorium Eurazjatyckiej Unia Gospodarczej, EAEU) lub wywozu z jej terytorium urządzeń zawierających elementy szyfrujące.
e-mail: biuro@biland.pl

tel: +48 796 785 202