Certyfikaty w Rosji- rodzaje.

Większość towarów które mają być sprzedawane w Rosji podlega obowiązkowej certyfikacji. W przypadku jeśli dany towar objęty jest wymogiem uzyskania certyfikatu, dokument ten niezbędny jest już podczas dokonywania odprawy celnej. Certyfikacja dokonywana jest przez jednostki certyfikujące posiadające odpowiednią akredytację i podlega kontroli państwa. Towary które nie podlegają obowiązkowej certyfikacji również muszą być zgodne ze standardami rosyjskimi. W praktyce oznacza to konieczność uzyskania certyfikatu dobrowolnego.


Certyfikat dobrowolny

uzyskanie tego dokumentu odbywa się na podstawie sprawdzenia zgodności wzorca towaru z obowiązującymi Regulacjami Technicznymi lub normami GOST. Certyfikat taki sporządzany jest na wniosek zamawiającego sprzedawcy lub producenta. Mimo dobrowolności całej procedury jest to oficjalny dokument i daje gwarancję jakości towaru. W Federacji Rosyjskiej istnieje kilka rodzajów certyfikacji które mogą być wymagane do sprzedaży towarów, poniżej zamieszczamy najważniejsze z nich wraz z krótkim opisem:


Certyfikat/Deklaracja zgodności GOST R.

Certyfikat GOST R

wydawany jest w systemie oceny zgodności produktu z normami , którego potwierdzenie bezpieczeństwa jest obowiązkowym wymogiem przepisów. Sporządzany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych i wskazuje, że produkty spełniają określone wymagania aktualnych norm jakości (przepisy techniczne lub GOST). Certyfikaty mogą być wydawane w krajowym rosyjskim systemie GOST R i zgodnie z wymogami aktualnych przepisów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.


Deklaracja GOST R

Jest to oficjalny dokument, potwierdzający zgodność bezpieczeństwa produktu i jego jakości z wymogami ustanowionymi przez prawo. Deklaracja zgodności ma taką samą moc prawną jak certyfikat zgodności.


Certyfikat zgodności z przepisami technicznymi EuroazjatyckiejUnii Gospodarczej(EAC) –

jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktów z wymogami bezpieczeństwa określonymi w przepisach technicznych unii celnej. Ten certyfikat jest ważny w krajach Unii. W zależności od systemu certyfikacji produktu certyfikat może zostać wydany dla określonej partii wytworzonych produktów lub dla produkcji seryjnej. Aby uzyskać certyfikat zgodności, musisz najpierw przejść wszystkie niezbędne procedury certyfikacji. W zależności od przepisów technicznych i schematów certyfikacji można wybrać kilka opcji certyfikacji, ale z reguły wszystkie obejmują: wstępną konsultację, przygotowanie dokumentacji, wybór i testowanie próbek produktu, analizę stanu produkcji i (lub) certyfikację systemu zarządzania jakością, wydanie certyfikatu i rejestracja certyfikatu.


Deklaracja zgodności z przepisami technicznymi EuroazjatyckiejUnii Gospodarczej(EAC)

Jest oficjalnym dokumentem wydawanym w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości określonego produktu, a także w celu umożliwienia organizacji legalnej produkcji, sprzedaży i transportu produktów. Deklaracja ta, w przeciwieństwie do deklaracji GOST R, jest ważna nie tylko na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale także innych krajów uczestniczących w unii celnej. W zależności od systemu deklaracji produktu deklaracja zgodności TR CU może zostać wydana dla określonej partii wytworzonych produktów lub, w przypadku produkcji seryjnej (dostawy) produktów.


Zaświadczenie o rejestracji państwowej

To dokument potwierdzający zgodność zgłoszonych wyrobów z normami sanitarno-higienicznymi i epidemiologicznymi oraz z jednolitymi wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi na terytorium Unii Celnej. Państwowej rejestracji wyrobów udziela Federalna Służba Nadzoru w Sferze Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Ludzi – Rospotrebnadzor. Od 01.07.2010 dokument ten zastępuje wydawane wcześniej świadectwo sanitarno-epidemiologiczne i obowiązuje na terenie całej EuroazjatyckiejUnii Gospodarczej(Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan). Ważność świadectw jest bezterminowa.Świadectwo Państwowej Rejestracji EuroazjatyckiejUnii Gospodarczej jest konieczne nie tylko dla legalnego obrotu gospodarczego, w niektórych przypadkach jest niezbędne do dokonania odprawy celnej na granicy.


Certyfikat Pożarowy – Rosja

Certyfikat przeciwpożarowy to dokument potwierdzający zgodność produktów ogólnego przeznaczenia lub sprzętu przeciwpożarowego z ustalonymi wymaganiami przepisów technicznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. W przypadku grup towarów, które są regulowane rozporządzeniem, certyfikacja jest obowiązkowym wymogiem. Certyfikat sporządzany jest na podstawie protokołu badań certyfikacyjnych próbek produktu. Każda grupa produktów ma własne wymagania i metody badań laboratoryjnych. Znajdują one odzwierciedlenie w odpowiednich GOST, a także w przepisach technicznych w odniesieniu do różnych rodzajów produktów i urządzeń.


Certyfikat przeciwwybuchowy – Rosja

certyfikat zgodności z ochroną przeciwwybuchową, czy też certyfikat ochrony przeciwwybuchowej to dokument który potwierdza zgodność osprzętu-ex z wymogami w zakresie ochrony przeciwwybuchowej. Certyfikat Ex sporządza się dla urządzeń o konstrukcji przeciwwybuchowej oznakowanych znakiem Ex i jest ważny terytorium Unii Celnej


Notyfikacja FSB

Jest to dokument potwierdzający powiadomienie państwa o obecności różnych elementów natury kryptograficznej (szyfrowania) w zgłaszanych produktach wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. Powiadomienie FSB jest dokumentem niezbędnym do importu na terytorium Eurazjatyckiej Unia Gospodarczej, EAEU) lub wywozu z jej terytorium urządzeń zawierających elementy szyfrujące.


Odmowny list VNIIS

Oficjalny dokument akredytowanych w ramach Regulaminów Technicznych Unii Celnej organów na zapytanie, czy produkty podlegają obowiązkowej certyfikacji RT UC lub deklarowaniu RT UC. List Odmowny zawiera odwołanie do przepisów prawa i świadczy o tym, że wskazane w dokumencie produkty nie są ujęte w „Nomenklaturze wyrobów, towarów i usług podlegających obowiązkowej certyfikacji“ w ramach jakiegokolwiek Regulaminu Technicznego.NIE ZWLEKAJ

POPROŚ O BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ